Aydınlatma Beyanı

BÜYÜKKARCI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ADINA AYDINLATMA BEYANI

Sözleşmede adı geçen “Büyükkarcı” deyimi; BÜYÜKKARCI OTO YEDEK PARÇA HAFRİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., EMF BÜYÜKKARCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ve BÜYÜKKARCI SİGORTA ARAC. HİZM. LTD.ŞTİ. şirketlerini ifade eder.

 1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) Büyükkarcı olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek veya aktarabileceğiz.

 2.Kişisel Verilerin İşlenme amacı

Büyükkarcı tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir.

-Personel dosyalarının oluşumu ve bordrolama

-Çalışan sözleşme süreci yönetimi

-Sigorta süreçlerinin yönetimi

-İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yönetimi

-İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi

-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

-Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi

-Hukuk işlerinin takibi

Büyükkarcı’nın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için Büyükkarcı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz.

 3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, üyesi olduğunuz işçi sendikalarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

 4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Büyükkarcı tarafından çalışan beyanları,  kartvizit, kariyer siteleri, insan kaynakları sistemi, formlar ve İSG birimleri, tedarikçiler, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu veriler fiziki ve elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde depolanmaktadır.

 5. KVKK'nın 11. Maddesi Gereğince Haklarınız

Siz değerli çalışanlarımız haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza dilekçeyle iletmeniz durumunda, Büyükkarcı olarak talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın tanzimini isteme.

6.Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı 07 / 04 / 2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Designed by Konseptiz