KVK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1.AMAÇ

Sözleşmede adı geçen “Büyükkarcı” deyimi; BÜYÜKKARCI OTO YEDEK PARÇA HAFRİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., EMF BÜYÜKKARCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ve BÜYÜKKARCI SİGORTA ARAC. HİZM. LTD.ŞTİ. şirketlerini ifade eder.


Büyükkarcı   olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Büyükkarcı tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu politikada, Büyükkarcı tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Büyükkarcı çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Büyükkarcı ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

 2.KAPSAM

İlgili politika Büyükkarcı’nın tüm aşamalarında uygulanmaktadır. Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

3.REFERANSLAR

- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 4.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESALAR

 A. İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 

Büyükkarcı, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Büyükkarcı tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alarak ve işlenmiş olanların doğruluğu tespit amacıyla ilgili kişilerle gerekli bilgilendirmeleri yaparak doğruluğunu test etmektedir.

- Hukaka ve dürüstlük kuralına uygun olma: Mevcut ilke uyarınca, Büyükkarcı veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Bu kapsamda Büyükkarcı sadece veri sahipleriyle kurulan iş ilişkileri kapsamında gerekli olması halinde, verileri açık ve kesin olan meşru amacı doğrultusunda işlemektedir.

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak veriden beklenen amaç doğrultusunda elverişli bir şekilde ve amacın gerçekleştirilebilmesi maksadıyla ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: İşlenen veya işlenecek olan veriler KVKK veya ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kapsamıyla sınırlı olarak muhafaza edilecektir.

 B. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Büyükkarcı tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, Büyükkarcı ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Veri sahipleri açısından korunmanın daha çok önem arz ettiği özel nitelikteki kişisel verilerinin işlenmesinde Büyükkarcı olarak tüm dikkat ve özenimizle saklamaya çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

* Kamu sağlığının korunması,

* Koruyucu hekimlik,

* Tıbbî teşhis,

* Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

* Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

 C. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Şirketimiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemektedir.

 

- Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

- Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

- Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

- Etkinlik yönetimi

- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

- İnsan kaynakları için gerekli olan çalışmalar

- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

- Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

- Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası

- Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icra 

- Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası

- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

- Ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

- Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 D. Kişisel Verilerin Saklanması 

 KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak tutulan kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmek maksadıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Belirtmiş olduğumuz şekilde verilerin silinmesi durumunda, hiç bir şekilde veriler tekrar kullanılamayacak ve geri getirilemeyecektir.

 E. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarılması 

Büyükkarcı, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Büyükkarcı tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler kurumumuz tarafından, veri sahibinin açık rızası alınmaksızın da aktarılabilecektir:

*Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

* Kamu sağlığının korunması,

* Koruyucu hekimlik,

* Tıbbî teşhis,

* Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

* Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla  açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

   Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında da belirttiğimiz esaslara uymaktayız.

 F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması


Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır.

 G. Büyükkarcı'nın Aydınlatma Yükümlülüğü 

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

* Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

* Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

* İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

* Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

* KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar

 Büyükkarcı, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, kurumumuzun ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır .Bu kapsam veri sahiplerine seçme hakkı tanınmış  ve rıza vermemeleri durumunda meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.

Öte yandan, KVKK’nın 28(1).  maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda Büyükkarcı aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

* Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

* Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

*Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

* Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

* Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesince, Büyükkarcı aydınlatma yükümlülüğü aşağıdaki hallerde uygulama alanı bulmayacaktır:

* Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

* Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

* Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 H. Veri Güvenliği İçin Alınan Tedbirler 

Büyükkarcı,  kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

* Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

* Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

* Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Büyükkarcı’nın bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 İdari Tedbirler

 

* Büyükkarcı kendi kurum veya kuruluşunda, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

* Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek ve verilerin güvenli bir biçimde saklanması  için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

* İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

* Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Büyükkarcı, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

* Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

* Büyükkarcı, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

*Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 Teknik Tedbirler

*Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

* Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler ve yedekleme programları kullanmaktadır.

*  Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

* Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

* Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

 * Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli periyodik denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetimin sonuçları ve tespit edilen uygunsuzluklar Şirketin iç işleyişi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ne raporlanmakta alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.


I.Görüntü Kayıtlarının İşlenmesi

Büyükkarcı  tarafından,  Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin,  çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 Görüntülerin alındığı yerlerde veri sahibine görüntünün alındığına dair uyarılara yer verilmekte ve mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntü alınmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

 İ.Bina Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi 

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla Büyükkarcı  binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 Misafir olarak Büyükkarcı    binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya  Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.


J.İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Şirketimiz, sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydetmektedir. Şirketimizin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar işbu metin içerisinde yer almaktadır.

 5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ


Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

  Şirketimizin KVK Kanunu’nun Madde 5 fıkra (2) hükümleri uyarınca kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

 a.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

     i. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme ve yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

-Fiziksel Olarak Yok Etme

    Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

-Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

   Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

-Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

   Şirketimiz bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.


    ii. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

 

  Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

  KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır

  Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri:

-Maskeleme

   Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

- Toplulaştırma

   Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

6.DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada değişiklik olması durumunda, politikanın yürürlülük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

 7.YENİLEME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

İşbu politika gerektiğinde ilgili Büyükkarcı Hukuk Departmanınca gözden geçirilir ve güncellenir.

 8.YÜRÜRLÜLÜK

 Büyükkarcı tarafından hazırlanan bu politika 07 / 04 /2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Designed by Konseptiz